NASCoT20201

กำหนดการการประชุม

กำหนดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9
วันที่ 23-26 มิถุนายน 2564
ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
12.00 – 17.00 น.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 และ
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9
(ติดโปสเตอร์ รับไฟล์ Power Point สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการ)
13.00 – 17.00 น.
การประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9
(ติดโปสเตอร์ รับไฟล์ Power Point สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการ)
09.00 – 09.30 น.
พิธีเปิด
09.30 – 10.00 น.
พิธีมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
10.00 – 10.30 น.
รับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมบูธบริษัทผู้สนับสนุนการประชุม
10.30 – 11.30 น.
การบรรยายพิเศษ
11.30 – 12.30 น.
การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์รวมทุกสาขา
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.00 น.
การบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายแยกตามสาขา
15.00 – 15.15 น.
รับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมบูธบริษัทผู้สนับสนุนการประชุม
15.30 – 16.30 น.
การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์รวมทุกสาขา
18.00 – 21.00 น.
งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
09.00 – 10.30 น.
การบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย แยกตามสาขา
10.30 – 10.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น.
การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย แยกตามสาขา
12.30 – 13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น.
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์และพิธีปิด
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564
08.00 – 17.00 น.
กิจกรรมทัศนศึกษา

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9
และการจัดประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2564
ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
| ภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย
| สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช ราชกุมารี
ตำบล สุรนารี อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000
โทร 044-224-378
E-mail: nascot@sut.ac.th
© 2020 nascot2020 All Rights Reserved.