NASCoT20201

ติดต่อสอบถาม

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000
: 044-224-378
: nascot@sut.ac.th
: งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 'NAS CoT 2020'

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9
และการจัดประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2564
ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
| ภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย
| สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช ราชกุมารี
ตำบล สุรนารี อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000
โทร 044-224-378
E-mail: nascot@sut.ac.th
© 2020 nascot2020 All Rights Reserved.